ÖSD- Vodič kroz ispite

ÖSD-vodic kroz ispite

Bilo da ste se već odlučili da polažete ÖSD ispit ili još uvek ne znate da li je baš ovaj ispit za Vas, naš Avalonov vodič kroz ÖSD ispite će Vam pomoći u tome da se detaljnije informišete o strukturi ovih testova kako biste znali šta Vas očekuje.

Kako izgledaju ÖSD ispiti?

ÖSD ispiti se orijentišu prema zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike što znači da su podeljeni na sledećih šest nivoa: A1, A2, B1, B2, C1 i C2 kao najviši nivo poznavanja nemačkog. Šta kandidat mora da zna na kom nivou pogledajte u Međunarodno priznati ispiti i sertifikati iz nemačkog jezika.

Osim podele na jezičke nivoe ÖSD ispiti se dele i na ispite za odrasle kao i ispite za decu i mlade.

ÖSD ispiti za odrasle

ÖSD Zertifikat A1

DE ISPITAOPIS
Slušanje– 10 min.Sastoji se od tri dela. Slušaju se kratki jednostavni tekstovi iz Nemačke, Austrije i Švajcarske sa svakodnevnom tematikom.

Prvi deo se sluša jednom i podrazumeva slušanje više kratkih dijaloga koje treba spojiti sa odgovarajućim ponuđenim slikama.

Drugi deo se sluša dva puta i podrazumeva dopisivanje nedostajućih informacija u beleškama. Fokus je na vremenskim odrednicama, brojevima, adresama…

Treći deo se sluša jednom. i podrazumeva odgovore različitih osoba na neko pitanje. Zadatak je rasporediti koji tekst odgovara datim pojmovima.

Čitanje-25 minIma tri dela.

Prvi deo– pronaći odgovarajući oglas za date situacije;

Drugi deo– dati su oglasi i određene tvrdnje uz njih za koje treba označiti da li su tačne ili netačne;

Treći deo– treba spojiti obaveštenja sa odgovarajućim slikama koje ih opisuju

Pisanje- 20 min.Sastoji se od dva dela. Prvi deo– popunjavanje formulara svojim ličnim podacima.

Drugi deo– pisanje kratkog pisma na osnovu datih teza i pitanja.

Usmeni ispit-10 min.Prvi deo-predstavljanje

Drugi deo- jednostavno opisivanje slike (uglavnom teme u prodavnici, pekari, knjižari, radionici…) 

Treći deo– dijalog sa sagovornikom tj igre uloga. Situacija sa prethodno opisane slike.

Model testa ÖSD Zertifikat A1

 

ÖSD Zertifikat A2

Pisani ispit-slušanje/čitanje/pisanje

DEO ISPITAOPIS
Slušanje– 15 min.Sastoji se od tri dela.

Prvi deo se sluša jednom i podrazumeva slušanje i razumevanje pet različitih kratkih tekstova u formi vesti ili obaveštenja.

Drugi deo se sluša dva puta i podrazumeva dopisivanje nedostajućih informacija u vidu  beleški. Fokus je na vremenskim odrednicama, brojevima, adresama…

 Treći deo se sluša jednom. i podrazumeva slušanje intervjua različitih osoba. Zadatak je rasporediti koja osoba govori o kojim datim pojmovima

Čitanje-30 minIma dva dela.  Prvi deo– spajanje naslova sa odgovarajućim tekstovima;

Drugi deo– razumevanje teksta i označavanje tačnog odgovora na zadate tvrdnje.

Pisanje- 30 min.Sastoji se od pisanja neformalnog mejla od oko 50 reči na osnovu datih pitanja.
Usmeni ispit-10 min.Prvi deo-predstavljanje i upoznavanje sa sagovornikom

Drugi deo- Dogovaranje u vezi sa nekim događajem (davanje predloga i reagovanje na iste)

Model testa ÖSD Zertifikat A2

 

ÖSD Zertifikat B1

(rađen u saradnji sa Goethe institutom i Univerzitetom Friburg iz Švajcarske)

Delovi ispita su: Čitanje /slušanje/ /pisanje/usmeni

DEO ISPITAOPIS
Čitanje– 65

min.

ima četiri dela.

Prvi deo: Zadatak je označiti da li su navedene tvrdnje u vezi sa datim tekstom (uglavnom neki blog) tačne ili netačne.

Drugi deo: čitanje dva kraća novinska članka i označavanje tačnih odgovora uz date tvrdnje.

Treći deo- spajanje datih situacija sa odgovarajućim oglasima.

Četvrti deo-razumevanje stava određenih govornika na neku temu..

Slušanje-40 minSastoji se od četiri dela. Vrste tekstova koje su zastupljene su: kratke prezentacije, objave, neformalni razgovori i kratke reportaže sa temama iz svakodnevnog života.

Prvi deo-slušaju se pet kratkih tekstova i u okviru svakog rešavate dva zadatka: najpre da li je određena tvrdnja tačna ili netačna a potom bi trebalo da označite tačan od ponuđenih odgovora. Sluša se dva puta.

Drugi deo -slušanje jednog teksta uz koji su date određene izjave i pored njih ponuđeni odgovori. Zadatak je da odaberete tačan odgovor. Sluša se jednom.

Treći deo– Slušanje neformalnog razgovora. Zadatak je obeležeti da li su navedene tvrdnje u vezi sa tekstom tačne ili netačne. Sluša se jednom.

Četvrti deo je slušanje radio emisije na neku određenu temu u kojoj učestvuje više govornika (tačnije 3- moderator i dva gosta). Zadatak je da navedene izjave spojite sa odgovarajućom osobom.

Pisanje- 60 min.Sastoji se od tri zadatka od kojih prvi i treći podrazumevaju pisanje mejla i to u prvom zadatku neformalni mejl od oko 80 reči a u trećem formalni od oko 40 reči (najčešće je u pitanju izvinjenje).  Drugi zadatak podrazumeva iskazivanje mišljenja od oko 80 reči na datu temu.
Usmeni ispit-15 min.Ima tri dela.

Prvi deo- planiranje zajedničkog događaja. Davanje predloga i reagovanje na iste.

Drugi deo– prezentovanje određene teme (birate jednu od dve ponuđene teme).

Treći deo-razgovor sa sagovornikom na prethodno prezentovane teme u smislu razmene mišljenja, postavljanja i odgovaranja na pitanja isl.

Model testa ÖSD Zertifikat B1

 

ÖSD Zertifikat B2

Pisani ispit- Čitanje i dopunjavanje teksta/slušanje/ /pisanje

DEO ISPITAOPIS
Čitanje i dopunjavanje teksta– 90

min.

Sastoji se od četiri dela.

Prvi deo: razumevanje dužeg teksta- Zadatak označavanje tačnih odgovora uz navedene izjave u vezi sa tekstom.

Drugi deo: spajanje odgovarajućih naslova sa datim tekstićima.

Treći deo– dat je duži tekst čija je kompletna desna strana  izbrisana što znači da su obrisani delovi reči koje se nalaze sa strane teksta. Zadatak je dovršiti te reči delovima(slovima) koji fale. Fale uvek max tri slova reči a mogu faliti kako na početku, tako i u sredini i na kraju .

Četvrti deo podrazumeva dopunjavanje praznih polja u tekstu (najčešće neka ponuda u formi pisma) rečima koje bi na osnovu razumevanja teksta tu mogle nedostajati.

Slušanje-30 minSastoji se od dva dela.

Prvi deo-sluša se duža radio emisija i zadatak je da se odovori da li su navedene tvrdnje u vezi sa  odslušanim tekstom tačne ili netačne.

Drugi deo -slušanje razgovora između dve osobe koje razmenjuju informacije. U okviru ovog zadatka se od Vas traži da rešavate dve stvari a to je ili da dopunite informacije koje fale ili da obeležite traženu informaciju (fokus na brojevima, procentima, cenama…). Sluša se samo jednom.

Pisanje- 90 min.Sastoji se iz dva dela.

Prvi deo čini pisanje žalbe na osnovu datih informacija.

Drugi deo čiji pisanje sastava sa fokusom na izražavanju stave i mišljena na određenu temu. Bira se jedna od dve ponuđene teme.

Usmeni ispit-15 min.Prvi deo– upoznavanje kroz igru uloga u određenoj situaciji i razgovor na jednu od pet tema: sport, strani jezici, čitanje u današnje vreme, mediji i posao .

Drugi deo– opisivanje slike i davanje mišljenja na temu slike.

Treći deo– Diskusija (razmena različitih mišljenja, argumentovanje, zauzimanje i odbrana stava) na određenu temu datu u formi teksta.

Model testa ÖSD Zertifikat B2

 

ÖSD Zertifikat C1

DEO ISPITAOPIS
Čitanje i dopunjavanje teksta– 90

min.

Čitanje ima četiri dela.

Prvi deo: razumevanje dužeg teksta. Označavanje tačnog odgovora uz date izjave u vezi sa tekstom.

Drugi deo: spajanje datih naslova i tekstova.

Treći deo– ubacivanje datih pasusa u tekst na pravo mesto.

Četvrti deo je dopunjavanje teksta-Podrazumeva proveru gramatike i leksike. Na osnovu razumevanja teksta tj.konteksta treba dopuniti prazna polja u okviru teksta rečima koje nedostaju.

Slušanje-40 minSastoji se od dva dela i svaki se sluša dva puta.

Prvi deo-sluša se radio emisija. Zadatak je označiti tačan odgovor uz date izjave u vezi sa tekstom.

 Drugi deo – dopisivanje nedostajućih informacija u beleškama.

Pisanje- 90 min.Sastoji se od dva dela.

Prvi deo podrazumeva pisanje formalnog mejla na osnovu teza koje su date u neformalnom obliku.

Drugi deo podrazumeva objašnjenje statistike, stav na neku određenu temu ili komentar u vezi sa datom temom. Kandidat može da izabere jednu od te tri varijante koja mu najviše odgovara.

Usmeni ispit-15 -20 min.Prvi deo -Izviniti se preko telefona za neki propušteni termin i izdejstvovati drugi termin.

Drugi deo – diskusija sa sagovornikom na ispitu. Kandidat treba odabrati sliku koju smatra najboljom za neki članak na datu temu i braniti svoj stav argumentovanjem i probati da ubedi da je baš njegova slika najbolji izbor.

Treći deo- držanje referata na određenu temu oslanjajući se na informacije date u isečcima članaka i studija kao i statistika.

Model testa ÖSD Zertifikat C1

 

ÖSD Zertifikat C2

DEO ISPITAOPIS
Čitanje i dopunjavanje teksta– 90

min.

Čitanje ima četiri dela.

Prvi deo: razumevanje dužeg teksta. Označavanje tačnog odgovora uz date izjave u vezi sa tekstom.

Drugi deo: ubacivanje datih pasusa u tekst na pravo mesto.

Treći deo: pronalaženje i ispravljanje grešaka u datom tekstu.

Četvrti deo: rekonstruisanje teksta tako što će se dopisati delovi reči koje su obrisane sa desne strane teksta.

Slušanje-40 minSastoji se iz tri dela.

Prvi deo se sluša jednom i podrazumeva slušanje nekog obaveštenja. Informacije u zadatku nisu tačne te ih tokom slušanja treba zameniti tačnim informacijama.

Drugi deo se sluša takođe jednom. U pitanju je radio emisija na određenu temu a zadatak je obeležeti tačan odgovor uz izjave u vezi sa tekstom.

Treći deo se sluša dva puta a zadatak je dopuniti beleške nedostajućim informacijama.

Pisanje- 75 min.Sastoji se od dva dela. U prvom delu se piše mejl u formi odgovora na upit prateći navedene teze i instrukcije.

Drugi deo se sastoji u pisanju infromativnog teksta od oko 250 reči u reklamne svrhe. Bira se između dve ponuđene teme.

Usmeni ispit-15 min.Sastoji se iz tri dela.

Prvi deo -simulacija telefonskog razgovora. Zadatak je pokušati razjasniti i rešiti problem.

Drugi deo– držanje prezentacije na zadatu temu na osnovu datog handouta.

Treći deo-detaljniji razgovor uz postavljanje pitanja od strane ispitivača u vezi sa održanom prezentacijom pri čemu treba odbraniti svoj stav (odn onaj koji je zastupljen u prezentaciji) oslanjajući se na date instrukcije i informacije u zadatku.

Model testa ÖSD Zertifikat C2

 

Ispiti za decu i mlade

ÖSD KID A1

DEO ISPITAOPIS
Slušanje– 15 min.Sastoji se od tri dela. Slušaju se kratki jednostavni tekstovi iz Nemačke, Austrije i Švajcarske sa svakodnevnom tematikom.

Prvi deo se sluša jednom i podrazumeva slušanje više kratkih dijaloga koje treba spojiti sa odgovarajućim ponuđenim slikama.

Drugi deo se sluša dva puta i podrazumeva dopisivanje nedostajućih informacija u beleškama. Fokus je na vremenskim odrednicama, brojevima, adresama…

Treći deo se sluša jednom. i podrazumeva intervju/anketu više učenika. Zadatak je rasporediti koji tekst odgovara datim pojmovima.

Čitanje-30

min

Sastoji se od tri dela.

Prvi deo: Pronaći koji od datih odgovora predstavlja odgovor na zadata pitanja.

Drugi deo čini priču koja je predstavljena u slikama ali tekst priče ne ide po redu. Zadatak je da poređamo delove priče odn teksta po pravilnom redosledu.

Treći deo podrazumeva proveru gramatike. Zadatak je da se na osnovu razumevanja teksta (obično tekst iz nekih dečijih časopisa) ubaci neki od odgovarajućih glagola.

Pisanje- 20 min.Sastoji se u pisanju neformalnog mejla oko 30 reči kao odgovor na mejl od odruge osobe prateći data pitanja.
Usmeni ispit-10 min.Prvi deo-predstavljanje odgovaranjem na pitanja dobijenim na karticama (obično pet kartica sa 5 pitanja)

Drugi deo– planiranje zajedničkog događaja, davanje predloga i reagovanje na ista.

Model testa ÖSD KID A1

 

ÖSD KID A2

DEO ISPITAOPIS
Slušanje– 15 min.Sastoji se od tri dela.

Prvi deo se sluša jednom i podrazumeva označavanje onih odgovora koji se čuju u pet različitih kratkih tekstova u formi vesti ili obaveštenja.

Drugi deo se sluša dva puta i podrazumeva dopisivanje nedostajućih informacija u beleškama. Fokus je na vremenskim odrednicama, brojevima, adresama…

Treći deo se sluša jednom. i podrazumeva slušanje intervjua različitih osoba. Zadatak je rasporediti koja osoba govori o kojim datim pojmovima.

Čitanje-35 minIma tri dela.

Prvi deo- spajanje situacija sa odgovarajućim oglasima;

Drugi deo- razumevanje teksta i označavanje tačnog odgovora na zadate tvrdnje.

Treći deo: podrazumeva proveru gramatike. Zadatak je da se na osnovu razumevanja teksta (obično tekst iz nekih dečijih časopisa) ubaci neki od odgovarajućih glagola.

Pisanje- 30 min.Sastoji se u pisanju neformalnog mejla oko 50 reči kao odgovor na mejl od odruge osobe prateći data pitanja.
Usmeni ispit-10 min.Prvi deo-pričanje o sebi kroz 5 različitih tema koje se nalaze na pet datih kartica (najčešće svakodnevne teme kao raspust, muzika, slobodno vreme…)

Drugi deo- planiranje zajedničkog događaja. Davanje predloga, dogovaranje.

Model testa ÖSD KID A2

 

ÖSD B1 Jugendliche

(razvijen u zajedničkoj saradnji sa ÖSD, telc, Goethe Institutom i Univerzitetom Friburg/Švajcarska)

DEO ISPITAOPIS
Čitanje– 65

min.

ima pet delova.

Prvi deo: Zadatak je označiti da li su navedene tvrdnje u vezi sa datim tekstom (uglavnom neki blog) tačne ili netačne.

Drugi deo: čitanje dva kraća novinska članka i označavanje tačnih odgovora uz date tvrdnje.

Treći deo– spajanje datih situacija sa odgovarajućim oglasima.

Četvrti deo-razumevanje stava određenih govornika na neku temu.

Peti deo: označavanje tačnih odgovora uz date tvrdnje vezane za tekst.

Slušanje-40 minSastoji se od četiri dela. Vrste tekstova koje su zastupljene su: kratke prezentacije, objave, neformalni razgovori i kratke reportaže sa temama iz svakodnevnog života.

Prvi deo-slušaju se pet kratkih tekstova i u okviru svakog rešavate dva zadatka: najpre da li je određena tvrdnja tačna ili netačna a potom bi trebalo da označite tačan od ponuđenih odgovora. Sluša se dva puta.

Drugi deo -slušanje jednog teksta uz koji su date određene izjave i pored njih ponuđeni odgovori. Zadatak je da odaberete tačan odgovor. Sluša se jednom.

Treći deo– Slušanje neformalnog razgovora. Zadatak je obeležeti da li su navedene tvrdnje u vezi sa tekstom tačne ili netačne. Sluša se jednom.

Četvrti deo je slušanje radio emisije na neku određenu temu u kojoj učestvuje više govornika (tačnije 3- moderator i dva gosta). Zadatak je da navedene izjave spojite sa odgovarajućom osobom

Pisanje- 60 min.Sastoji se od tri zadatka od kojih prvi i treći podrazumevaju pisanje mejla i to u prvom zadatku neformalni mejl od oko 80 reči a u trećem formalni od oko 40 reči (najčešće je u pitanju izvinjenje).  Drugi zadatak podrazumeva iskazivanje mišljenja od oko 80 reči na datu temu.
Usmeni ispit-15 min.Ima tri dela.

Prvi deo– planiranje zajedničkog događaja. Davanje predloga i reagovanje na iste.

Drugi deo- prezentovanje određene teme (birate jednu od dve ponuđene teme).

Treći deo-razgovor sa sagovornikom na prethodno prezentovane teme u smislu razmene mišljenja, postavljanja i odgovaranja na pitanja isl.

Model testa ÖSD B1 Jügendliche

 

ÖSD B2 Jugendliche

*Forma ispita za odrasle i mlade je zapravo ista a razlika je samo u temama koje su na ovom ispitu prilagođene i bliskije mladima (Pogledajte ÖSD Zertifikat B2 iznad)

 

ÖSD C1 Jugendliche

*Forma ispita za odrasle i mlade je zapravo ista a razlika je samo u temama koje su na ovom ispitu prilagođene i bliskije mladima. (Pogledajte ÖSD Zertifikat C1 iznad)

Nadamo se da Vam je naš Avalonov vodič kroz ÖSD ispite pomogao da se detaljnije informišete o njima i dobijete jasnu sliku o tome šta možete da očekujete na ispitu.

Ukoliko imate nekih dodatnih pitanja pišite nam i ostavite komentar.

Autor teksta:

Jelena Malešević

Master nemačkog jezika i književnosti