Ispiti Geteovog instituta – Vodič kroz ispite

Ispiti Geteovog instituta-vodic kroz ispite i modeli testova

Ukoliko već znate da želite da polažete baš neki ispit Geteovog instituta ili niste možda sigurni da li je to baš ispit koji je za Vas i želite detaljnije da se informišete o strukturi i modelu ispita, onda je ovaj vodič baš za Vas.

Naš vodič kroz ispite Geteovog instituta će Vam pomoći da saznate kako izgledaju ovi ispiti i šta možete da očekujete na samom testu.

Kako izgledaju Gete ispiti?

Gete ispiti su podeljeni prema nivoima Zajedničkog evropskog referentnog okvira od A1 do C2. Osim podele na nivoe ovi ispiti se dele i na ispite za odrasle i mlade iznad 16 godina i ispite za decu i omladinu od 10-16 godina. Šta bi kandidat trebalo da zna na kom nivou pogledajte u Međunarodno priznati ispiti i sertifikati iz nemačkog jezika.

Ispiti za odrasle i mlade iznad 16 godina

Start Deutsch 1

 

DEO ISPITAOPIS
Slušanje– 20 min.Sastoji se od tri dela. Prvi i treći deo se sluša dva puta i podrazumeva razumevanje više kratkih dijaloga. Fokus je uglavnom na brojevima, cenama, satima isl. Drugi deo se sluša jednom i podrazumeva razumevanje kratkih informacija i saopštenja u formi razglasa.
Čitanje i pisanje– 45 minČitanje- 25 min. Ima tri dela i podrazumeva razumevanje mejla, kratkog pisma, zatim kratkih oglasa i obaveštenja.

Pisanje- 20 min. Sastoji se od dva dela. Prvi deo- popunjavanje formulara na osnovu podataka datih u tekstu. Drugi deo- pisanje kratkog pisma na osnovu datih teza.

Usmeni ispit-15min.Prvi deo-predstavljanje

Drugi deo– Postavljanje i odgovaranje na pitanja u vezi sa rečima ponuđenim na karticama koje se odnose na jednostavne teme iz svakodnevnog života kao što su hrana i piće, kupovina…

Treći deo– Formulisati i odgovoriti na molbu na osnovu slika datim na karticama. Slike se takođe odnose na jednostavan vokabular u okviru tema hrana i piće, kupovina, odeća i sl.

 

Model testa A1

 

Start Deutsch 2

DEO ISPITAOPIS
Slušanje– 30 min.Sastoji se od četiri dela. Prvi deo se sluša dva puta i podrazumeva slušanje kratkih obaveštenja. Drugi deo se sluša jednom. U pitanju je razgovor između dve osobe. Treći deo se sluša jednom. U pitanju je 5 kratkih razgovora a četvrti deo se sluša dva puta i to intervju a zadatak je kao  I kod ostalih delova označiti da li su date tvrdnje tačne ili netačne.
Čitanje –30 min.Ima četiri dela. Prvi deo: razumevanje teksta iz nekog časopisa a zadatak je obeležeti tačan odgovor uz izjave vezane za tekst. Drugi deo– razumevanje informativnih tabli ili programa različitih događaja a zadatak je spojiti situacije sa odgovarajućim odeljkom sa table ili programa; Treći deo– razumevanje neformalnog mejla a zadatak je označiti tačan odgovor uz izjave u vezi sa tekstom. Četvrti deo– razumevanje kratkih oglasa a zadatak je pronaći odgovarajuće oglase uz date situacije.
Pisanje- 30 min.Sastoji se od dva dela. Prvi deo- pisanje neformalne SMS poruke 20-30 reči prema datim instrukcijama. Drugi deo- pisanje kratkog formalnog mejla 30-40 reči na osnovu datih instrukcija.
Usmeni ispit-15min.Prvi deo– upoznavanje u formi postavljanja i odgovaranja na pitanja u vezi sa pojmovima na svakodnevne teme datim na karticama.

Drugi deo– ispričati nešto o sebi ali u vezi sa zadatom temom na kartici prateći pitanja i teze date na kartici.

Treći deo– Dogovaranje u vezi sa nekim događajem (davanje predloga i reagovanje na iste)

Model testa A2

 

Goethe-Zertifikat B1

(rađen u saradnji sa ÖSD i Univerzitetom Friburg iz Švajcarske)

DEO ISPITAOPIS
Čitanje – 65 min.ima pet delova. Prvi deo: Zadatak je označiti da li su navedene tvrdnje u vezi sa datim tekstom (uglavnom neki blog) tačne ili netačne. Drugi deo: čitanje dva kraća novinska članka i označavanje tačnih odgovora uz date tvrdnje. Treći deo– spajanje datih situacija sa odgovarajućim oglasima. Četvrti deo-razumevanje stava određenih govornika na neku temu. Peti deo: razumevanje pisanih uputstava. Zadatak je označiti tačan odgovor zu izjave u vezi sa tekstom.
Slušanje40 min.Sastoji se od četiri dela. Vrste tekstova koje su zastupljene su: kratke prezentacije, objave, neformalni razgovori i kratke reportaže sa temama iz svakodnevnog života. Prvi deo-slušaju se pet kratkih tekstova i u okviru svakog rešavate dva zadatka: najpre da li je određena tvrdnja tačna ili netačna a potom bi trebalo da označite tačan od ponuđenih odgovora. Sluša se dva puta. Drugi deo -slušanje jednog teksta uz koji su date određene izjave i pored njih ponuđeni odgovori. Zadatak je da odaberete tačan odgovor. Sluša se jednom. Treći deo- Slušanje neformalnog razgovora. Zadatak je obeležeti da li su navedene tvrdnje u vezi sa tekstom tačne ili netačne. Sluša se jednom. Četvrti deo je slušanje radio emisije na neku određenu temu u kojoj učestvuje više govornika (tačnije 3- moderator i dva gosta). Zadatak je da navedene izjave spojite sa odgovarajućom osobom.
Pisanje- 60 min.Sastoji se od tri zadatka od kojih prvi i treći podrazumevaju pisanje mejla i to u prvom zadatku neformalni mejl od oko 80 reči a u trećem formalni od oko 40 reči (najčešće je u pitanju izvinjenje). Drugi zadatak podrazumeva iskazivanje mišljenja od oko 80 reči na datu temu.
Usmeni ispit-15min.Ima tri dela.

Prvi deo– planiranje zajedničkog događaja. Davanje predloga i reagovanje na iste. Drugi deo– prezentovanje određene teme (birate jednu od dve ponuđene teme). Treći deo-razgovor sa sagovornikom na prethodno prezentovane teme u smislu razmene mišljenja, postavljanja i odgovaranja na pitanja isl.

Model testa B1

 

Goethe-Zertifikat B2

DEO ISPITAOPIS
Čitanje – 65 min.Sastoji se od pet delova.

Prvi deo je razumevanje stava i mišljenja različitih ljudi na neku temu u okviru foruma. Zadatak je upisati koja od zadatih izjava odgovara kojoj osobi. Drugi deo: čitanje članka iz kog su izbrisane pojedine rečenice i date ispod teksta po nepravilnom rasporedu. Zadatak je ubaciti date rečenice na prava mesta u tekstu. Treći deo– čitanje članka i označavanje tačnih odgovora uz date tvrdnje u vezi sa člankom. Četvrti deo takođe podrazumeva razumevanje različitih mišljenja a zadatak je pronaći koji naslov odgovara kom mišljenju. Peti deo podrazumeva razumevanje različitih pravilnika i instrukcija. Zadatak je pronaći koji naslov iz sadržaja odgovara kom paragrafu.

Slušanje40 min.Sastoji se od četiri dela. Vrste tekstova koje su zastupljene su: kratke prezentacije, objave, neformalni razgovori i kratke reportaže sa temama iz svakodnevnog života. Prvi deo-slušaju se pet kratkih tekstova i u okviru svakog rešavate dva zadatka: najpre da li je određena tvrdnja tačna ili netačna a potom bi trebalo da označite tačan od ponuđenih odgovora. Sluša se dva puta. Drugi deo -slušanje dužeg intervjua sa nekim stručnjakom za određenu oblast uz koji su date određene izjave i pored njih ponuđeni odgovori. Zadatak je da odaberete tačan odgovor. Sluša se dva puta. Treći deo– slušanje radio emisije na neku određenu temu u kojoj učestvuje više govornika (tačnije 3- moderator i dva gosta). Zadatak je da navedene izjave spojite sa odgovarajućom osobom. Sluša se jednom. Četvrti deo je slušanje referata na određenu temu a zadatak je obeležiti tačan odg uz izjave u vezi sa tekstom. Sluša se dva puta.
Pisanje- 75 min.Sastoji se iz dva dela. Prvi deo je sastavljanje teksta oko 150 reči za forum u vidu iskazivanja mišljenja na zadatu temu prateći date instrukcije. Drugi deo je pisanje formalne poruke/mejla oko 100 reči prateći date instrukcije.
Usmeni ispit-15min.Sastoji se iz dva dela. Prvi deo čini držanje prezentacije na jednu od dve zadate teme i komentarisanje sa sagovornikom. Drugi deo čini diskusija, argumentovanje i razmena različitih mišljenja na zadatu temu.
Model testa B2

 

Goethe-Zertifikat C1

DEO ISPITAOPIS
Čitanje – 70 min.Ima tri dela.

Prvi deo: rekonstrukcija teksta popunjavanjem odgovarajućim informacijama koje nedostaju na osnovu datog članka iz novina/časopisa. Drugi deo čine četiri kraća teksta a ponuđene su određene teme. Potrebno je pronaći koja tema odgovara kom tekstu. Treći deo je duži tekst sa praznim poljima koje treba popuniti odabiranjem neke od ponuđenih reči.

Slušanje40 min.Sastoji se od dva dela. Prvi deo- dopisivanje nedostajućih informacija u formi ključnih reči. Drugi deo je slušanje neke radio emisije ili reportaže a potrebno je obeležiti tačan odgovor uz izjave u vezi sa tekstom.
Pisanje- 70 min.Bira se jedna od dve ponuđene teme i piše se kroz opisivanje statistike a zatim se izražava i sopstveno mišljenje. Drugi deo podrazumeva dopunjavanje praznih polja u formalnom mejlu rečima koje bi prema kontekstu teksta tu trebalo da stoje.
Usmeni ispit-15min.Prvi deo- Držanje prezentacije na datu temu (prednosti i mane, mišljenje isl.). Drugi deo diskusija na zadatu temu uz argumentovanje i protivrečenje.
Model testa C1

 

Goethe-Zertifikat C2-Großes Deutsches Sprachdiplom

DEO ISPITAOPIS
Čitanje – 80 min.Čitanje ima četiri dela. Na ovom najvišem nivou radi se o kompleksnijim tekstovima i temama.

Prvi deo: razumevanje dugačkog teksta (uglavnom je vrsta teksta komentar na određenu temu) a zadatak je označavanje tačnih odgovora uz date izjave u vezi sa tekstom. Drugi deo– razumevanje stručnog članka i pojedinačnih pasusa. Zadatak je pronaći koje se od navedenih izjava odnose na koji pasus u članku.  Treći deo– je takođe razumevanje dužeg teksta i pojedinačnih pasusa s tim što je ovde zadatak pronaći i ubaciti nedostajuće pasuse na odgovarajuća mesta u tekstu. Četvrti deo: oglasi i ponude. Zadatak je pronaći koja od navedenih izjava odgovara kom oglasu odn ponudi.

Slušanje35 min.Sastoji se iz tri dela. U prvom se slušaju delovi iz radio emisija na različite teme. Potrebno je obeležiti da li su date tvrdnje u vezi sa tekstom tačne ili netačne. Sluša se jednom. Drugi deo se takođe sluša samo jednom a u pitanj je razgovor između dve osobe i njihova mišljenja na određenu temu. Potrebno je pronaći koje mišljenje pripada kojoj osobi, može biti i da se odnosi na obe osobe. Treći deo je slušanje dužeg intervjua i označavanje tačnog odgovora zu date izjave u vezi sa tekstom.
Pisanje- 80 min.Sastoji se od dva dela. Prvi deo podrazumeva proveru kompleksnijih gramatičkih struktura i leksike. Zadatak je zameniti podebljane reči i konstrukcije u tekstu ponuđenim rečima/konstrukcijama. Drugi deo podrazumeva pisanje mejla ili pisma nekoj redakciji na određenu temu. Bira se između dve teme. Može biti u pitanju i pisanje recenzije za neku knjigu.
Usmeni ispit-16 min.Prvi deo -Držanje prezentacije na jednu od dve ponuđene teme. Drugi deo- detaljniji razgovor uz postavljanje pitanja u vezi sa održanom prezentacijom.
Model testa C2

 

Sve detaljnije informacije o ispitima za decu 10-16 godina pročitajte u FIT IN DEUTSCH

Ispiti za omladinu od 12-16 godina

Goethe-Zertifikat B1 Jugendliche

(rađen u saradnji sa ÖSD i Univerzitetom Friburg iz Švajcarske)

*Koncept ispita za mlade i odrasle je zapravo isti. Razlika je samo u temama koje su u ovom ispitu prilagođene i bliskije mladima.

Goethe-Zertifikat B2 Jugendliche

*Koncept ispita za mlade i odrasle je zapravo isti. Razlika je samo u temama koje su u ovom ispitu prilagođene i bliskije mladima.

Nadamo se da Vam je naš Avalonov vodič kroz Gete ispite pomagao da se detaljnije informišete o njima i dobijete jasnu sliku o tome šta možete da očekujete na ispitu.