fbpx

Edukativni centar Avalon

Škola stranih jezika Novi Sad, Kać, Šid, Bački Petrovac

OPŠTI KURSEVI za sve nivoe znanja

SPECIJALIZOVANI KURSEVI:

business people 5POSLOVNI ENGLESKI: engleski u poslovnoj komunikaciji namenjen upravljačkom kadru, menadžerima velikih i malih firmi. Kurs obuhvata učenje osnovnih termina koji se koriste u poslovanju, poslovnu korespondenciju, ugovaranje sastanaka, vršenje prezentacija  itd.

Intenzivni kurs poslovnog engleskog jezika (English For Business Communication): obuhvata obuku za pregovaranje, telefoniranje, pisanje poslovnih pisama i e-mailova, ugovaranje sastanaka, pripremanje prezentacija i upoznavanje sa kulturološkim razlikama u načinu poslovanja.

Nakon obavljenog razgovora sa rukovodiocima firme obavljamo testiranje kandidata radi utvrđivanja početnog nivoa znanja. Tokom kursa kandidati se testiraju nakon svake tematske jedinice, a na kraju kursa polažu završni ispit koji se sastoji od pismenog i usmenog dela.
Po završetku kursa kandidati dobijaju diplomu o stečenom nivou znanja ukoliko su uspešno položili oba dela završnog ispita i pohađali vise od 70% nastave. Rukovodioci kolektiva dobijaju pismene izveštaje o rezultatima i izostancima kandidata na kraju svakog meseca i kompletan izveštaj na kraju kursa.
Skripte, radne listove, testove kao i ostala dodatna nastavna sredstva potrebna za uspešno realizovanje kursa obezbeđuje Avalon.

Dinamika realizacije kursa je sledeća :

Kursevi traju 4 meseca i obuhvataju fond od 64 casa. Časovi se održavaju dva puta nedeljno u trajanju od 90 minuta. Provera znanja/testiranje obuhvaćeno je fondom časova.
U cenu je uračunato: kurs jezika, udžbenici, radni listovi, testovi i sav dodatni materijal, kao i sertifikati koji se dobijaju po završetku kursa.

NOVI KURSEVI U AVALONU

Edukativni centar Avalon u ponudi ima i tri nova kursa poslovnog engleskog koji su kraći i više specijalizovni. Za više informacija kliknite sledeće linkove:

Engleski u poslovnoj korespondenciji

Poslovni engleski u marketingu

Poslovni engleski u trgoviniGENERAL COURSES for all levels of knowledge

SPECIALIZED COURSES:

BUSINESS ENGLISH: English in business communication is intended for managers of both large and small businesses.  The course covers basic terminology used in business, business correspondence, conducting meetings, giving presentations, etc.

Intensive Business English Course: (English for Business Communication) covers negotiation training, talking on the telephone, writing business letters and e-mails, conducting meetings, giving presentations, and cultural differences as they relate to doing business.

After a conversation with company management, candidates are given a test to determine their initial level of knowledge.  During the course, candidates are tested after each unit, and at the end of the course, candidates take a final test consisting of written and oral sections.
If they have passed both parts of the final exam, and attended more than 70% of classes, at the conclusion of the course, students will receive a diploma signifying the level of knowledge they have attained.  Management will receive written reports about candidates’ results and absences at the end of each month, as well as a complete report at the end of the course.
Avalon will provide scripts, workbooks, tests and additional class materials necessary for the course.

The Course is Organized in the Following Manner:

Courses are four months in duration.  The total number of classes is 64; classes are held twice weekly, each session lasting 90 minutes.  A diagnostic test is included in the number of classes.  The price includes: the language course, textbooks, workbooks, tests, and all additional materials, as well as the certificate given at the end of the course.