fbpx

Edukativni centar Avalon

Škola stranih jezika Novi Sad, Kać, Šid, Bački Petrovac

ŠTA JE IELTS?

 IELTS (International English Language Testing System) test je osmišljen da omogući procenu jezičkih sposobnosti kandidata koji žele da studiraju ili rade u sredinama u kojima je engleski jezik zvanične komunikacije.

 FORMAT TESTA

 Postoje dva nivoa testa IELTSAcademic i General Training. Preporučujemo da se pre prijave za ispit raspitate u okviru institucije za koju se prijavljujete koji nivo treba da polažete i koju prosečnu ocenu treba da postignete.

 DELOVI TESTA

Tabela prikazuje slicnosti i razlike izmedju Academic i General Training

ISTO

RAZLIČITO

SLUŠANJE

ČITANJE

GOVOR

PISANJE

     1.  SLUŠANJE

Slušanje je deo testa koji traje oko 30 minuta. Sastoji se od 40 pitanja, snimljenih na audio kaseti koju kandidati slušaju samo jednom.

U toku testa, kandidat ima vremena da pročita pitanja, odgovori na njih i proveri odgovor koji je uneo. Kandidati unose odgovore u Question Paper dok slušaju, a kada se kaseta završi, imaju 10 minuta da prebace  odgovore na Answer Sheet. Kandidatima nije dozvoljeno dodatno vreme za unošenje odgovora.

Na audio materijalima se koriste različiti dijalekti engleskog jezika, što odražava internacionalnu upotrebu IELTS testa.

 2.       ČITANJE

Čitanje je deo testa koji traje 60 minuta. Svi odgovori moraju biti preneti na Answer Sheet tokom trajanja testa. Nema dodatnog vremena za unošenje odgovora.

 3.       PISANJE

Pisanje je deo testa koji traje 60 minuta. Odgovori moraju biti preneti na Answer Sheet. Beleške nisu prihvatljive kao odgovori. Kandidati treba da znaju da će na ocenu uticati ukoliko njihovi zadaci imaju manje reči od zahtevanog minimuma.

General Writing

TIP VEŽBI:

-1 pismo (150 reči)

-1 sastav

Academic Writing

TIP VEŽBI:

-1 izveštaj baziran na grafikonu (150 reči)

-1 sastav ( 250 reči)

4. GOVOR

Usmeni deo testa traje od 11-14 minuta,  predstavlja konverzaciju sa ispitivačem i snima se na audio cd.

REZULTATI TESTA I BODOVANJE

Kandidati svoje rezultate mogu da podignu  u centru u kojem su polagali ispit,  13 dana nakon polaganja. Važnost rezultata je dve godine.

Bodovanje testa je označeno poenima od 0 do 9. Institucija (ambasada ili univerzitet) koja od kandidata traži polaganje testa iz engleskog jezika, određuje i broj poena koji kandidat treba da postigne.

Svaki deo testa se posebno ocenjuje, a Overall Band Score je krajnja ocena i predstavlja prosek ocena sva četiri dela testa.

What is IELTS?

 IELTS (International English Language Testing System) is intended to evaluate the language skills of a candidate wishing to live or work in an environment where English is an official language of communication.

 Exam Format

 There are two types of IELTS tests: Academic and General Training.  Before registering for a course, we recommend that you check with the institution to which you are applying to determine which test you need to take, and the score you need to receive.

 Parts of the Test

The table shows the similarities and differences between the Academic and General Training tests

The Same

Different

Listening

Reading

Speaking

Writing

     1.  Listening

The listening section of the test lasts approximately 30 minutes.  It consists of 40 questions which have been recorded onto an audio cassette.  Candidates will listen to the questions only once.

During the test, candidates have time to read the questions, answer them, and check the answers they have given.  Candidates write their answers down on a Question Paper as they listen, once the cassette finishes, they have 10 minutes to transfer their answers onto an Answer Sheet.  Candidates are not allowed additional time to answer questions.

Speakers heard on audio materials of IELTS speak various dialects of English, which underscores the international use of the test.

 2.       Reading

The reading section of the test lasts 60 minutes.  All answers must be recorded on the Answer Sheet during the test. Candidates are not allowed additional time to record their answers.

 3.       Writing

The writing section of the test lasts 60 minutes.  Answers must be recorded on the Answer Sheet.  Notes taken during testing are not acceptable answers.  Candidates should know that their score will be impacted if their answers have less than the minimum number of words required.

General Writing

Type of Exercise

-1 letter (150 words)

-1 composition

Academic Writing

Type of Exercise

-1 report based on a graph (150 words)

-1 composition ( 250 words)

4. Speaking

The speaking section of the test last between 11-14 minutes.  It consists of a conversation with the interlocutor and is recorded onto a CD.

TEST RESULTS AND SCORING

Candidates can pick up their score sheets at the testing location 13 days after taking the test. Scores are valid for two years.

Scores are expressed in points (0-9).  The institution (i.e. the embassy or university) determines the number of points candidates need to receive.

Each section of the test is evaluated individually, and the Overall Band Score is the final score; it represents the average of candidates’ scores on all four parts of the test.