Edukativni centar Avalon

Škola stranih jezika Novi Sad, Kać, Šid, Bački Petrovac

Šta je SAT test i kako izgleda?

 

SAT (Scholastic Assessment Test)  je vrsta standardizovanog američkog prijemnog ispita  koji je obavezan za upis na  američke fakultete, ili za dobijanje sportskih ili akademskih stipendija.

U SAD-u univerziteti koriste ovakav vid testiranja kako bi klasifikovali prijavljene studente i proverili nivo znanja kandidata.

Test se polaže na engleskom jeziku i sastoji se iz 3 dela: Reading test, Writing and Language test i Math test.

Struktura SAT testa:

tabela 1.0

Reading Test

SAT test koji se odnosi na čitanje teksta traje 65 minuta i sastoji se od 4 zasebna odlomka i jednog para povezanih odlomaka. Ovaj deo se sastoji od dva kraća, povezana odlomka od različitih autora koje povezuje zajednička tema. Svaki odlomak ili par imaće između 500 i 750 reči, što je ukupno 3250 reči.

Svaki odlomak će imati 10 ili 11 pitanja, što je ukupno 52 pitanja za čitavu oblast. Na svakom SAT testu koji se odnosi na čitanje teksta biće dva odlomka praćena ilustracijama, sa jednom ili dve ilustracije za svaki od dva odlomka. Biće nekoliko pitanja u vezi ovih ilustracija i tome kako su povezane sa odlomcima. Novi SAT ne sadrži deo sa dopunjavanjem rečenica, koji je prethodno korišćen u SAT.

Odlomci

Odlomci koji će se naći na testu mogu uključivati informativne i narativne odlomke, kao i one koji u nešto uveravaju. Odlomci će sadržati sve potrebne informacije za odgovaranje na pitanja; neće biti potrebno oslanjanje na prethodno znanje o materiji.

Svi odlomci na novom SAT će dolaziti iz prethodno objavljenih izvora i mogu sadržati raznovrsne tonove i stilove pisanja. Tabela ispod prikazuje posebne vrste odlomaka koji će se nalaziti u svakom testu.

 

tabela 3

Pitanja

Pitanja koja se odnose na odlomke proceniće da li ste razumeli informacije i ideje u tekstu, kao i da li ste sposobni da analizirate autorove argumente. Takođe, biće testirana i vaša sposobnost da kominujete informacije iz para povezanih odlomaka, kao i odlomaka i ilustracija koje ih prate.

Pitanja će se nizati po redu. Međutim, neće biti postavljena redom po težini . Prvo će ići uopštena pitanja koja uključuju  centralne ideje, teme, tačku gledišta i sveukupnu strukturu teksta. Nakon toga će ići specifična pitanja koja se mogu ticati značenja određene reči ili fraze ili traženja određenog dokaza koji podupire tvrdnju. Mnoga od ovih pitanja će imati referencu na određeni red u tekstu, što će vas usmeriti ka materijalu o kom se u pitanju diskutuje.

Imaćete raznovrsna pitanja za svaki odlomak, ali vrste pitanja će se čestosajt 3333333 ponavljati. Na primer, možete imati pitanje o strukturi teksta za više od jednog odlomka na testu. Uvek ćete imati dva pitanja koja se odnose na reči u kontekstu, kao i dva pitanja koja se odnose na davanje dokaza za svaki odlomak ili dva povezana odlomka.

 

Pisanje na engleskom ( Writing and Language Test)

Na novom SAT testu za pisanje i jezik zadatak će vam biti da prepravite i izmenite tekstove različitog sadržaja. Vaš posao je da donesete odluku o tome da li odlomci mogu biti poboljšani uz izmenu reči, interpunkcije ili reda reči u rečenici.

Pitanja u ovom odeljku će testirati vaše znanje gramatičkih pravila i elemenata efektivnog pisanja. Delovi odlomaka će sadržati gramatičke greške. Od vas se traži da ispravite greške u strukturi rečenice, upotrebi i interpunkciji. Drugi delovi odlomaka treba da se preprave kako bi bolje izražavali ideje autora. Ovo uključuje poboljšanje u razradi i organizaciji odlomka, kao i ispravljanje jezičkih grešaka.

Struktura

Sastoji se od 4 odlomka i 44 pitanja sa višestrukim izborom. Imaćete 35 minuta da pročitate odlomke i odgovorite na pitanja u ovom delu. To znači da ćete imati u proseku manje od devet minuta za čitanje svakog odlomka i odgavaranje na 11 propratnih pitanja.

Odlomci

Od vas se traži da pročitate 4 odlomka i odgovorite na propratna pitanja. Ovi odlomci mogu biti slični sa esejima koje ste čitali u školi i uglavnom su dugi četiri ili pet paragrafa. Teme odlomaka se tiču karijere, sociologije, društvenih i prirodnih nauka.

  • Odlomci u vezi karijere uglavnom govore o novim trendovima ili debatama u glavnim oblastima rada, kao što je zdravstvena zaštita, tehnologija ili biznis.
  • Odlomci u vezi sociologije govore o brojkama, pokretima ili događajima u istoriji, kao i sociološkim temama. Ove teme se mogu ticati antropologije, psihologije, sociologije, lingvistike, ekonomije, obrazovanja, geografije, prava ili politikologije.
  • Odlomcu koji se tiču društvenih nauka podrazumevaju teme iz umetnosti i književnosti, kao što su umetnički trendovi, muzika, ples, poezija i proza.
  • Odlomci u vezi nauke se bave idejama, izumima i otkrićima prirodnih nauka, što uključuje geografiju, biologiju, hemiju i fiziku.

Odlomci imaju između 400 i 450 reči i podeljeni su na paragrafe. Makar jedan odlomak sadrži ilustraciju. Ta ilustracija može biti tabela ili grafikon koji sadrži informacije povezane sa temom samog odlomka.

 

Matematika

SAT test iz matematike testira određene matematičke oblasti, kao i vašu sposobnost da koristite rasuđivanje i kritičko mišljenje u rešavanju problema iz stvarnog sveta. Ove veštine su osnova za matematiku koju ćete učiti na koledžu i koristiti u svakodnevnom životu. SAT grupiše ove koncepte u četiri glavne oblasti koje ćete imati na testu iz matematike: algebra, problemski zadaci i analiza podataka, napredna matematika i dodatne matematičke oblasti.

Format ispita iz matematike

SAT test iz matematike ima dva dela i ukupno 58 pitanja. U prvom delu digitroni nisu dozvoljeni, ima ukupno 20 pitanja i imate 25 minuta da završite ovaj deo. Ovde se nalazi sažetak ova dva dela:

tabela 4

 

Oblasti

Postoje četiri oblasti koje ovaj test obuhvata. Ovde se nalazi podela oblasti i broj pitanja za svaku oblast

tabela 5

Pitanja

Oba dela testa iz matematike imaće dve vrste pitanja: pitanja sa višestrukim izborom i pitanja na koja učenik samostalno odgovara. Ukupno ima 45 pitanja sa višestrukim izborom i 13 pitanja na koja učenik samostalno odgovara.

Svaki deo će početi sa pitanjima sa višestrukim izborom nakon kojih slede pitanja na koja učenik samostalno odgovara.

U okviru svakog dela, pitanja sa višestrukim izborom biće poređana po težini, isto kao i pitanja na koja učenik samostalno odgovara. Na primer, u delu u kom je dozvoljeno koristiti digitron, biće 30 pitanja sa višestrukim izborom poređana od najlakšeg do najtežeg, a onda 8 pitanja na koja učenik samostalno odgovara takođe od najlakšeg to najtežeg. Deo u kome nije dozvoljeno korišćenje digitrona ima 15 pitanja sa višestrukim izborom i 5 pitanja na koja učenik samostalno odgovara.

Neka pitanja uključuju i situacije iz stvarnog života iz oblasti društvenih i prirodnih nauka. Ova pitanja će zahtevati veštine rasuđivanja i kritičkog razmišljanja kako bi se analizirale situacije, stvorili matematički modeli i pronašla odgovarajuća rešenja. Takođe, biće i grafikona, tabeli i dijagrama u nekim od pitanja i ponuđenih odgovora.

 

Esej

Najveća promena u izmenjenom SAT testu je esej, naročito u tome što će esej od sada biti stvar izbora. To znači da možete da izaberete da li želite ili ne želite da pišete esej, u odnosu na to da li škola za koju se prijavljujete zaheva esej. Dodatno, rezultat iz eseja neće biti deo vašeg krajnjeg broja bodova za SAT; umesto toga će se broj bodova dobiti posebno.avalon polaganje sat ispit

U ovom delu SAT testa, demonstrirate vašu sposobnost da razumete izvorni materijal, analizirate diskusiju i efektivno pišete. Ovu oblast možete doživljavati kao deo testa na kome pišete vaš sopstveni odgovor.

Možda vam je već poznat esejski zadatak iz starog SAT. On je od vas zahtevao da osmislite sopstvenu diskusiju i date dokaze, kao odgovor na opšte i subjektivno pitanje. Novi esejski zadatak je veoma različit. Ovo je lista promena SAT eseja i toga šta to znači za vašu pripremu:

Novi format: Sada imate duplo više vremena da napišete esej – 50 minuta umesto 25 minuta. Takođe, imate i duplo više prostora za pisanje eseja – četiri strane za pisanje. Ovo vam pruža mogućnost da napišete više, kao i da imate više vremena za pregledanje i ispravljanje.

Novi tip zadatka: Za razliku od starog SAT, koji je imao opštiju, subjektivnu temu, novi SAT traži od vas da pročitate i analizirate dati odlomak. Zadatak je skoro isti na svakom ispitu, dok odlomci variraju od testa do testa.

Ocenjivanje eseja

Dok je stari SAT imao vrlo uopštene kriterijume, zasnovane na celini, novi SAT se ocenjuje na osnovu tri posebna kriterijuma: čitanja, analize i pisanja. Svaki od ovih kriterijuma biće ocenjen na skali od 2 do 8, što daje ocenu koja ide od 6 do 24. Ispod se nalazi opis svakog od kriterijuma i ono što odbor koledža želi da vidi u vašem eseju.

  • Čitanje: Odbor koledža želi da u vašem eseju vidi dokaz da ste pročitali i razumeli odlomak. Postoji jednostavan način da ovo ostvarite: citirajte odlomak. Najbolji način da dokažete da ste razumeli sve nijanse odlomka jeste da efikasno upotrebite njegove delove u vašem eseju.
  • Analiza: Odbor koledža želi da vidi da vi možete da analizirate elemente tuđe diskusije i da ih iskoristite kako biste osmislili sopstvenu diskusiju. Ovo možete postići smišljajući interesantne tvrdnje koje to podupiru i pružajući relevantne dokaze koji bi to potvrdili.
  • Pisanje: Odbor koledža želi da vidi dokaz da vi ne samo da dobro analizirate, nego da možete preneti to i na čitaoca. Ocenjivači ocenjuju vašu sposobnost koherentne organizacije, upotrebe raznovrsnih rečeničnih struktura i odabir prikladnog tona i vokabulara.

Kako da se prijaviš na SAT test?

SAT test može da se polaže 7 puta godišnje. U Beogradu , ispit se polaže u Međunarodnom akademskom centru. Prilikom prijave treba imati u vidu da centar za testiranje nema sve ponuđene datume koji se nalaze u rasporedu i zato je potrebno da se prijave na vreme.

Na SAT test se možete prijaviti putem interneta, pomoću platne kartice. Internet adresa za prijavu je www.collegeboard.org

 

Prijavite se na vreme!

Edukativni centar Avalon  stoji ti na raspolaganju svakim radnim danom od 9h do 21h za sve informacije.

Telefoni: 021 552 414, 069 444 06 90

Email: info@avalonians.com  Adresa: Save Vukovića 21, Novi Sad

PRIJAVI SE

Prijavite se na željeni kurs klikom na dugme pored