Osvoji željeni rezultat sa nama. Iz prve!

Pripremite se za GRE Test

Ukoliko planiraš nastavak školovanja u inostranstvu jedan od prvih koraka je polaganje GRE ispita. Ovaj ispit neophodan je preduslov za master i doktorske studije na raznim univerzitetima širom sveta.

Test je zahtevan a dobro znanje egleskog jezika se podrazumeva. Zato je jako bitno da se dobro pripremiš!

Šta je GRE Test i kako izgleda?

GRE – Nastavni plan  i struktura ispita

Ako stremite da steknete diplomu postdiplomskih studija u inostranstvu, uobičajen prvi korak je polaganje takozvanog GRE ispita (Graduate Record Examination) tj. ispita za prijem na postdiplomske studije. Na mnogim univerzitetima širom Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i drugih država u kojima možete steći obrazovanje, postignuti rezultati na GRE ispitu se smatraju jednim od ključnih kriterijuma za izbor kandidata.

Velike promene u nastavnom planu za polaganje GRE ispita nastupile su avgusta 2011 sa uvođenjem takozvane Revised GRE Exam Pattern – revidirane strukture GRE ispita. Ovo je najznačajnija promena u strukturi ispita od samog početka njegovog primenjivanja.

Ispit se sastoji iz dva testa:

 1. GRE opšti test
 2. GRE test iz poznavanja pojedinačnih predmeta

Svaki test ima svoju posebnu svrhu.

GRE opšti test ima za cilj da testira znanje iz sledećeg:

 1. Veštine verbalnog rasuđivanja – jezičke veštine
 2. Veštine kvantitativnog rasuđivanja – matematičke veštine
 3. Veštine analitičkog pisanja

GRE Subject Test – test iz poznavanja posebnih predmeta, fokusiran je na predmet na koji se kandidat usmerava na postdiplomskim studijama. GRE General Test – opšti test je standardni test koji su svi kandidati u obavezi da polažu, a Subject Test zahtevaju samo pojedini univerziteti na osnovu određene naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje.

Nastavni plan za pripremu za polaganje GRE ispita

Nova struktura GRE ispita, ili Revidirana struktura GRE ispita uvedena je avgusta 2011. godine. Ovakva promena u strukturi ispita se smatra najvećom promenom u istoriji ovog ispita. Nova struktura GRE ispita ima tri dela – GRE Quantitiative (veštine kvantitativnog rasuđivanja tj. matematičke sposobnosti), GRE Verbal (veštine verbalnog rasuđivanja tj. jezičke sposobnosti) i AWA (veštine analitičkog pisanja) – koji se ocenjuju na skali od 260-340, sa skalom bodova od 0-6 za deo Analitičkog pisanja. Kad god nastupi promena u strukturi ispita slična ovoj, nesumljivo sledi pitanje:

Iz čega se sastoji nastavni plan za pripremu za polaganje GRE ispita?

GRE Quantitiative – nastavni plan  za veštine kvantitativnog tj. matematičkog rasuđivanja se može uopšteno odrediti, a s druge strane GRE Verbal, koji podrazumeva veštine verbalnog rasuđivanja podrazumeva preciznije odrednice. Da biste bolje razumeli nastavni plan i program za pripremu za polaganje GRE ispita biće Vam od pomoći da razumete iz čega se sastoje delovi ispita i vrstu pitanja koje oni sadrže.

Prikaz strukture GRE ispita:

Deo GRE ispitaBroj pitanjaTrajanje
Analitičko pisanjeAnaliziranje problema. Analiziranje argumenta.30 minuta za svaki zadatak
Verbalno rasuđivanje2 dela od po 20 pitanja30 minuta za svaki deo
Kvantitativno rasuđivanje2 dela od po  20 pitanja35 minuta za svaki deo
Deo testa bez ocenePitanja varirajuVreme varira
Israživački deo (isključivo za doktorske i postdoktorske studije)Pitanja varirajuVreme varira

 

GRE  –  opšti test

U revidiranoj strukturi GRE ispita, opšti test je podeljen na tri dela i to:

 1. Analytical Writing – Analitičko pisanje
 2. Quantitative Reasoning – Kvantitativno rasuđivanje tj. matematičke sposobnosti
 3. Verbal Reasoning – Verbalno rasuđivanje tj. jezičke sposobnosti

Nastavni plan za pripremu za polaganje za prva dva dela tj. Kvantitativno rasuđivanje – procena matematičke sposobnosti i Analitičko pisanje je jasno određen, ali je kada je u pitanju deo koji se odnosi na Verbalno rasuđivanje tu moramo obratiti posebnu pažnju.  U nastavku je dat pregled svih delova radi boljeg razumevanja sadržaja nastavnog plana.

Geometrija: Ovo je najizazovnija tema u nastavnom planu koji se odnosi na Kvantitativno rasuđivanje tj. matematičke veštine. Sadrži: svojstvo linija (paralelanih i naspramnih), različite vrste trouglova kao što su jednakokraki, jednakostranični i druge mnogougaonike, kružnice i njihove različite osobine, Pitagorinu teoremu i koncepte površine, obima i zapremine.

Analytical Writing – Analitičko pisanje

Ovaj deo proverava sposobnosti kandidata da:

 1. Kritički ispitaju ideje uključujući:
 2. Određenu temu
 3. Argumentovanje

Izrazi ideju na način koji naglašava:

 1. Jasnoću
 2. Logički tok
 3. Preciznost

Važno je znati da ovaj deo ne procenjuje sposobnost kandidata u pogledu poznavanja određene teme već  pristup i kritičko analiziranje teme i izražavanje mišljenja.

Deo testa koji se odnosi na Analitičko pisanje Revidirane strukture GRE testa sastoji se iz dva zadatka:

 1. Analize teme
 2. Analize argumenta

Analiza teme

U ovom delu, kandidatu se predstavlja iskaz o temi koja je od aktuelnog značaja. Očekuje se od kandidata da analizira temu koja je postavljena u iskazu i obrazloži svoj stav. Kandidat ima slobodu da iskaže stav koji može biti za i protiv iskaza koji je dat.

Imajte u vidu da test ne procenjuje vaš stav, već kako dobro možete da zastupite svoje gledište. Vaše obrazlaganje mora biti povezano u čitavom eseju. Cilj ovog dela je procena koliko dobro kandidat obuhvata kritičko mišljenje u pisanom obliku.

Tipičan  primer ovog zadatka je:

Issue statement: The comforts of life available today are making people “soft,” and they are gradually losing their strength of character and becoming weaklings.

Task instruction: Discuss your response, giving logical reasons to support your opinion. Also say under what circumstances the statement might or might not stand. Explain your position taking into consideration those circumstances, too.

Analiza argumenta

U ovom delu kandidatu se predstavlja argument. Očekuje se da kandidat može da analizira autorov argument logično, i da ukaže na prednosti i nedostatke tog argumenta.

Imajte u vidu da test ne zahteva mišljenje kandidata o temi koja se diskutuje, već njihova sposobnost da razlože argument koji im je predstavljen. Očekuje se da kandidati mogu da kritikuju i ispitaju stav predstavljen u datom iskazu a da ga ne opterećuju sopstvenim pogledima na to pitanje.

Tipičan primer ovog zadatka je:

”In surveys Mason City residents rank water sports (swimming, boating and fishing) among their favorite recreational activities. The Mason River flowing through the city is rarely used for these pursuits, however, and the city park department devotes little of its budget to maintaining riverside recreational facilities. For years there have been complaints from residents about the quality of the river’s water and the river’s smell. In response, the state has recently announced plans to clean up Mason River. Use of the river for water sports is therefore sure to increase. The city government should for that reason devote more money in this year’s budget to riverside recreational facilities.

Write a response in which you examine the stated and/or unstated assumptions of the argument. Be sure to explain how the argument depends on the assumptions and what the implications are if the assumptions prove unwarranted.”

Kandidat treba da napišite odgovor koji ispituje iskazane ili neiskazane pretpostavke argumenta, da objasni na koji način argument zavisi od pretpostavki i koji su zaključci ako se pretpostavke dokažu neosnovanim.

GRE Matematika: Kvantitativno rasuđivanje

Deo koji se odnosi na kvantitativno rasuđivanje tj. matematičku logiku u GRE opštem testu ima za cilj da proceni:

 1. Osnovnu matematičku sposobnost
 2. Razumevanje matematičkih pojmova na nivou srednje škole
 3. Sposobnost korišćenja matematičkih modela u rešavanju računskih zadataka
 4. Sposobnost matematičkog rasuđivanja

Pitanja u ovom delu su čisto matematičke prirode, ili se mogu naći u pravim životnim situacijama. Večina pitanja se odnosi na takozvano ”formulisanje”, gde kandidati treba da preformulišu tj. preobrate detalje koji su im dati u matematički zadatak i onda pristupe rešavanju.

Ovaj deo služi svrsi procene znanja kandidata iz četiri oblasti.

Aritmetika

Obuhvata sledeće:

 • Celi brojevi i njihova svojstva
  • Deljivost
  • Razlaganje na proste činioce
  • Prosti brojevi
  • Ostaci
  • Parni i neparni brojevi
 • Aritmetičke operacije
 • Ekponenti i koreni
 • Procena
 • Procenat i razmer
 • Stope promena
 • Apsolutna vrednost brojeva
 • Brojčana linija / koordinantna linija
 • Decimalno predstavljanje brojeva
 • Nizovi brojeva

Algebra

Obuhvata sledeće teme:

 • Eksponenti
 • Algebarski izrazi
  • Faktorizacija
  • Pojednostvljenje
 • Odnosi i funkcije
 • Jednačine i nejednačine
 • Linearne i kvadratne jednačine
 • Linearne i kvadratne nejednačine
 • Rešavanje problema reči
  • Postavljanje jednačina radi njihovog rešavanja
 • Koordinantna geometrija
  • Grafikoni funkcija
  • Grafikoni jednačina
  • Grafikoni nejadnačina
  • Kriva i presek

Geometrija

Obuhvata sledeće:

 • Prave
  • Paralale
  • Pravi ugao
 • Kružnice
 • Trouglovi
  • Jednakokraki
  • Jednakostranični
  • 30°-60°-90° trouglovi
 • Četvorouglovi
 • Ostali mnogougaonici
 • Konguentne i slične figure
 • Trodimenzionalne figure
 • Površina
 • Obim
 • Zapremina
 • Pitagorina teorema
 • Merenje uglova

Važno je imati u vidu da GRE ne procenjuje sposobnost kandidata da konsturiše dokaze.

Neke od konvencija koje se koriste u ispitu iz matematičkih sposobnosti odnose se na:

 1. Koriste se samo realni brojevi
 2. Smatra se da su sve figure u ravni osim ako nije drugačije određeno
 3. Figure mogu da ne budu nacrtane u srazmeni
 4. Koordinantne linije i brojčane linije su nacrtane u srazmeri
 5. Grafički podaci su predstavljeni u obliku trakastih grafikona, kružnih grafikona, linijskih grafikona, itd. su predstavljeni u srazmeri

Deo GRE General testa koji se odsnosi na proveru matematičke spospbnosti sastoji je od četiri tipa pitanja:

 1. Kvantitativna poređenja
 2. Pitanja sa više izbora – izaberite jedan odgovor
 3. Pitanja sa više izbora – izaberite jedan ili više odgovora
 4. Numerička pitanja

Ova pitanja mogu biti nazavisna ili deo skupa za interpretaciju podataka. Možete koristiti osnovni digitron za deo testa koji se odnosi na proveru matematičke sposobnosti.

Analiza podataka

Uključuje sledeće teme:

 • Osnovna deskriptivna statistika
  • Prosek
  • Vrednost srednjeg člana
  • Modus
  • Opseg
  • Standardna devijacija
  • Interkvartilni raspon
  • Kvartili
  • Percentili
 • Tumačenje podataka
  • Linijski grafikoni
  • Trakasti grafikoni
  • Kružni grafikoni
  • Okvirne karte
  • Skica rasipanja
  • Raspodela učestanosti
 • Osnovna verovatnoća
  • Verovatnoća više događaja
  • Verovatnoća nezavisnih događaja
 • Uslovna verovatnoća
 • Slučajne promenljive i distribucija verovatnoće
  • Normalna distribucija
 • Metode izračunavanja
  • Kombinacije
  • Permutacije
  • Venovi dijagrami

Cilj dela ispita koji se odnosi na procenu matematičkih veština je provera znanja iz matematike i statiskike na nivou srednje škole. Trogonometrija, račun i drugi matematički koncepti na višem nivou nisu obuhvaćeni ovim testom ali mogu biti obuhvaćeni u GRE Subject testu u zavisnosti od izabrane oblasti.

GRE nastavni plan za procenu jezičkih sposobnosti tj. Verbal Reasoning

Ovaj deo testa procenjuje sposobnost kandidata da:

 1. analizira pisani materijal
 2. procenjuje pisani materijal
 3. stiče informaciju iz pisanog materijala
 4. analizira odnos između različitih komponenti rečenice
 5. prepoznaje odnos između koncepta i reči koje ih predstavljaju

Ovaj deo se sastoji od tri osnove ispita:

Razumevanje pročitanog teksta

Sačinjava oko 50% dela GRE testa koji se odnosi na procenu jezičkih sposobnosti. U ovom delu kandidat dobija odlomak i treba da odgovori na pitanja koja se odnose na njega. Test se sastoji od oko 10 odlomaka i većina njih je dužine jednog pasusa. Odlomci su izvedeni iz knjiga i periodike i obuhvataju:

 • Fizičke nauke
 • Biološke nauke
 • Društvene nauke
 • Umetnost i humanističke nauke
 • Svakodnevne teme u savremenoj kulturi

Sposobnosti koje se procenjuju u ovom delu su:

 1. Razumevanje značenja reči u rečenici
 2. Razumevanje većih delova teksta kao što su pasusi
 3. Sposobnost prepoznavanja sporednih i glavnih tačaka u odlomku
 4. Sposobnost rezimiranja odlomka
 5. Izvođenje zaključaka iz datog teksta
 6. Suočavanje sa nepotpunim podacima i donošenje zaljučaka o informacijama koje nedostaju
 7. Prepoznavanje osnovnih pretpostavki autora
 8. Analiza argumenta kako bi se utvrdile njegove dobre strane i nedostaci
 9. Razvijanje alternativnih objašnjena za situaciju

Popunjavanje teksta

Ovaj deo testa se odnosi na sposobnost kandidata da formira celokupnu sliku iz predstavljenog teksta. Ukoliko je kadidat u mogućnosti da razume opšti smisao odlomka, trebalo bi da ume da upotrebi osnovne reči tamo gde su izostavljene iz odlomka. Ovaj deo predstavlja:

 1. Odlomke koji se sastoje iz pet rečenica
 2. Odlomak može imati do tri praznine koje treba popuniti
 3. Ponuđeno je tri ili pet opcija za svaku prazninu
 4. Svaka praznina ima samo jedan tačan odgovor
 5. Odgovor za svaku prazninu je nezavistan od odgovora koji je u drugim prazninama

Imajte u vidu da tačni odgovori podrazumevaju da je odlomak ne samo gramatički tačan već da je logično i stilski povezan.

Rečenična ekvivalencija

Ovaj deo takođe procenjuje sposobnost kandidata da izvlači zaključke o odlomku koji im je predstavljen iz delimične informacije. U ovom slučaju, kandidat rešava pojedinačnu rečenicu sa jednom prazninom i treba da izabere dva načina da popuni rečenicu koja ima isto značenje a da ujedno bude gramatički ispravna. Za svaku prazninu su ponuđena šest opciona odgovora. Poeni se ne dobijaju ukoliko je samo jedan od dva izabrana odgovora tačan.

Imajte u vidu da se tačni odgovori možda ne odnose na reči koje znače istu stvar. Dovršene rečenice imaju isto značenje a ne reči koje nedostaju.

Ko polaže test?

Potencijalni apsolventi i aplikanti poslovnih studija iz celog sveta koji su zainteresovani za dalje usavršavanje na master ili doktorskim poslovnim studijama.

Kako da se pripremite za polaganje GRE ispita u Avalonu?

U Avalonu ovaj kurs se odvija samo kroz individualne časovei traje dva i po meseca.

Preduslov za pohađanje pripreme za GRE test  je minimum  B1 nivo opšteg engleskog  jezika (srednji nivo).

Nastava se izvodi kroz predavanja i simulacijske testove, pomoću kojih ćeš naučiti šablone i metode i sigurno osvojiti potreban broj poena.

Pre samog početka kursa, radi se besplatan simulacijski test. Ovaj test će pokazati trenutni nivo tvoga znanja i pomoći da se utvrdi kojim oblastima treba da se posveti više pažnje u pripremi.

Počni sa pripremama na vreme!

Ako se odlučiš da se pripremiš za GRE ispit u Avalonu ćeš :

 • Za samo 2 meseca bićeš apsolutno spreman za izlazak na ispit, jer ćeš steći sve potrebne veštine za polaganje ovog ispita
 • Individualne časove na kojima profesor svu svoju pažnju usmerava samo na tebe i na nadogradnju tvog znanja
 • Steći ćeš rutinu i naučićeš šablone po kojima se radi test, kroz simulacijske testove

 

Prijavite se!

Edukativni centar Avalon  stoji ti na raspolaganju svakim radnim danom od 9h do 21h za sve informacije.

Telefoni: 021 552 414, 069 444 06 90

Email: info@avalonians.com  Adresa: Save Vukovića 21, Novi Sad

PRIJAVI SE

Prijavite se na željeni kurs klikom na dugme pored

BESPLATAN EBOOK