fbpx

Edukativni centar Avalon

Škola stranih jezika Novi Sad, Kać, Šid, Bački Petrovac

Šta je A1 nivo?

A1 nivo predstavlja prvi od šest nivoa učenja stranog jezika kako je utvrđeno Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (CEFR – Common European Framework of Reference for Languages).

A1 nivo u Avalonu

Edukativni centar Avalon organizuje nastavu engleskog jezika na A1 nivou na sledeći način:

Preduslovi

Fond časova

ne postoje80 (trajanje časa 45 min)

Dinamika realizacije*

redovan kurs2×2 časa nedeljnotrajanje – 5 meseci
polu-intenzivni kurs3×2 časa nedeljnotrajanje – 3 i po meseca
intenzivni kurs5×2 časa nedeljnotrajanje – 2 meseca
vikend maraton2×4 časa tokom vikendatrajanje – 2 i po meseca

Ciljevi

Cilj Edukativnog centra Avalon je da kanditati po završetku A1 nivoa ispunjavaju uslove koje CEFR propisuje za sve četiri jezičke veštine i ovladaju gramatičkim celinama koje obuhvataju provereni udžbenici:
Slušanje: Polaznik na kraju kursa u stanju je da prepozna reči koje je naučio i osnovne fraze koje se tiču njega samog i najbliže okoline ukoliko govornik govori polako i jasno.
Čitanje: Polaznik na kraju kursa u stanju je da razume jednostavne tekstove, npr. oglase, postere, kataloge i sl.
Pričanje: Polaznik na kraju kursa je sposoban da komunicira na osnovnom nivou pod uslovom da sagovoronik ponovi ili parafrazira iskaz u slučaju nejasnoće. Polaznik takođe može da postavlja i odgovara na pitanja u oblastima koje mu neposredno trebaju ili koje su mu poznate.
Pisanje: Polaznik na kraju kursa sposoban je da napiše kratke tekstove (npr. razlednice, pozdrave, čestitke) i da upiše lične podatke u jednostavnije formulare.
Gramatika: glagol to be, prisvojni pridevi, Present Simple, there is/are, predlozi za mesto, some/anycan/couldPast Simple Tense, brojive i nebrojive imenice, Present Continuous, poređenje prideva, going to,  Present Perfect.
Pored toga, Avalon će se truditi da tokom kursa focus stavi na komunikacijske veštine i interakciju, kako između nastavnika i polaznika, tako i između samih polaznika. Želimo da naši polaznici po završetku A1 nivoa imaju upotrebljivo znanje jezika.

Međunarodni sertifikati

Cambridge exam: KET (Key English Test)
TOEFL (IBT): 8-12 (speaking)

* Dinamika realizacije nastave organizuje se u dogovoru sa polaznicima.