Šta je A2 nivo?

A2 nivo predstavlja drugi od šest nivoa učenja stranog jezika kako je utvrđeno Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (CEFR – Common European Framework of Reference for Languages).

A2 nivo u Avalonu

Edukativni centar Avalon organizuje nastavu engleskog jezika na A2 nivou na sledeći način:

Preduslovi

Fond časova

A1 nivo 80 (trajanje časa 45 min)

Dinamika realizacije*

redovan kurs 2×2 časa nedeljno trajanje – 5 meseci
polu-intenzivni kurs 3×2 časa nedeljno trajanje – 3 i po meseca
intenzivni kurs 5×2 časa nedeljno trajanje – 2 meseca
vikend maraton 2×4 časa tokom vikenda trajanje – 2 i po meseca

Ciljevi

Cilj Edukativnog centra Avalon je da kanditati po završetku A2 nivoa ispunjavaju uslove koje CEFR propisuje za sve četiri jezičke veštine i ovladaju gramatičkim celinama koje obuhvataju provereni udžbenici:
Slušanje: Polaznik na kraju kursa u stanju je da prepozna najčešće korišćene reči iz oblasti koje su mu bliske, i u stanju je da shvati suštinu u kratkim i jasnim porukama i obaveštenjima.
Čitanje: Polaznik na kraju kursa u stanju je da razume jednostavne, kratke tekstove, oglase, prospekte, jelovnike i rasporede, id a vodi jednostavnu ličnu korespodenciju.
Pričanje: Polaznik na kraju kursa je sposoban da komunicira na jednostavan način koji  zahteva kratku i direktnu razmenu informacija o poznatim temama.
Pisanje: Polaznik na kraju kursa sposoban je da napiše kratke i jednostavne poruke i beleške u vezi sa neposrednim potrebama, i da napiše jednostavna lična pisma.
Gramatika: Present SimplePresent Continuoushave/have gotPast SimplePast Continuousgoing towillPresent Perfecthave to/should/mustFirst and Second ConditionalPassive, Present Perfect Continuous.
Pored toga, Avalon će se truditi da tokom kursa focus stavi na komunikacijske veštine i interakciju, kako između nastavnika i polaznika, tako i između samih polaznika. Želimo da naši polaznici po završetku A2 nivoa imaju upotrebljivo znanje jezika.

Međunarodni sertifikati

Cambridge exam: KET (Key English Test)
TOEFL (IBT): 13-18 (speaking), 11-16 (writing)

* Dinamika realizacije nastave organizuje se u dogovoru sa polaznicima.