Šta je A1 nivo?

A1 nivo predstavlja prvi od šest nivoa učenja stranog jezika kako je utvrđeno Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (CEFR – Common European Framework of Reference for Languages).

A1 nivo u Avalonu

Edukativni centar Avalon organizuje nastavu engleskog jezika na A1 nivou na sledeći način:

Preduslovi

Fond časova

ne postoje 80 (trajanje časa 45 min)

Dinamika realizacije*

redovan kurs 2×2 časa nedeljno trajanje – 5 meseci
polu-intenzivni kurs 3×2 časa nedeljno trajanje – 3 i po meseca
intenzivni kurs 5×2 časa nedeljno trajanje – 2 meseca
vikend maraton 2×4 časa tokom vikenda trajanje – 2 i po meseca

Ciljevi

Cilj Edukativnog centra Avalon je da kanditati po završetku A1 nivoa ispunjavaju uslove koje CEFR propisuje za sve četiri jezičke veštine i ovladaju gramatičkim celinama koje obuhvataju provereni udžbenici:
Slušanje: Polaznik na kraju kursa u stanju je da prepozna reči koje je naučio i osnovne fraze koje se tiču njega samog i najbliže okoline ukoliko govornik govori polako i jasno.
Čitanje: Polaznik na kraju kursa u stanju je da razume jednostavne tekstove, npr. oglase, postere, kataloge i sl.
Pričanje: Polaznik na kraju kursa je sposoban da komunicira na osnovnom nivou pod uslovom da sagovoronik ponovi ili parafrazira iskaz u slučaju nejasnoće. Polaznik takođe može da postavlja i odgovara na pitanja u oblastima koje mu neposredno trebaju ili koje su mu poznate.
Pisanje: Polaznik na kraju kursa sposoban je da napiše kratke tekstove (npr. razlednice, pozdrave, čestitke) i da upiše lične podatke u jednostavnije formulare.
Gramatika: glagol to be, prisvojni pridevi, Present Simple, there is/are, predlozi za mesto, some/anycan/couldPast Simple Tense, brojive i nebrojive imenice, Present Continuous, poređenje prideva, going to,  Present Perfect.
Pored toga, Avalon će se truditi da tokom kursa focus stavi na komunikacijske veštine i interakciju, kako između nastavnika i polaznika, tako i između samih polaznika. Želimo da naši polaznici po završetku A1 nivoa imaju upotrebljivo znanje jezika.

Međunarodni sertifikati

Cambridge exam: KET (Key English Test)
TOEFL (IBT): 8-12 (speaking)

* Dinamika realizacije nastave organizuje se u dogovoru sa polaznicima.